REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

4PAK FILTRÓW”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji organizowanej przez FULICON Sp. z o.o. spółka komandytowo akcyjna zarejestrowana przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450484, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521 364 41 32 i numerze REGON 146535937 zwanego dalej „Producentem”.

 2. Z promocji mogą skorzystać wszyscy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pierwsi użytkownicy zbiorników SIBUSO serii V, VC, H, NVC lub NVCL wyprodukowanych przez Producenta, niezależnie od źródła i czasu ich nabycia. Uczestnictwo w promocji przez osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga zgody uprawnionego przedstawiciela ustawowego.

 3. Przez pierwszego użytkownika rozumiany jest podmiot, który nabył nieużywany wcześniej zbiornik w celu korzystania z niego przez siebie – nie w celu dalszej sprzedaży bądź dzierżawy/najmu/użyczenia/leasingu/demonstracji na potrzeby handlowe osobie trzeciej – a następnie zbiornik napełnił cieczą, do której magazynowania zbiornik jest przeznaczony i w dacie zarejestrowania zbiornika, korzysta z niego dla własnych potrzeb.

 4. Uczestnictwo w akcji promocyjnej wymaga zarejestrowania przez uczestnika zbiornika wyprodukowanego przez Producenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Producenta na stronie internetowej https://sibuso.pl/rejestracja-zbiornikow oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

 5. Do rejestracji koniecznie jest przekazanie Producentowi:

 1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy;

 2. adresu zamieszkania/siedziby;

 3. województwa;

 4. NIP-u firmy;

 5. adresu poczty elektronicznej;

 6. numeru telefonicznego;

 7. typu oraz nr seryjnego zbiornika;

 8. kopii dowodu zakupu lub wejścia w posiadanie zbiornika w inny sposób (leasing/dzierżawa/najem/użyczenie);

 9. informacji o dacie (miesiąc i rok) pierwszego napełnienia zbiornika przez uczestnika;

 1. Uczestnictwo w promocji wymaga zarejestrowania zbiornika, który nie został już uprzednio zarejestrowany u Producenta przez danego uczestnika lub inną osobę.

 2. Z tytułu uczestnictwa w promocji każdy uczestnik otrzymuje jednorazowo możliwość zakupu od Producenta za promocyjną cenę 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze), zestawu 4 filtrów paliwowych do tego zbiornika w odniesieniu do każdego zarejestrowanego u Producenta zbiornika.

 3. Prawo do zakupu zestawu 4 filtrów paliwowych w cenie promocyjnej, o której mowa powyżej, powstaje w momencie rejestracji zbiornika i można z niego skorzystać w terminie 90 dni od dokonania rejestracji. Po dokonaniu rejestracji i weryfikacji przez Producenta dokonanego zgłoszenia, Producent poinformuje uczestnika mailem przesłanym na wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres e-mail, o możliwości zakupu zestawu.

 4. Reklamacje związane z promocją należy składać pod nr telefonu: +48 22 250 88 11 lub na adres e-mail: biuro@sibuso.pl. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych od jej wpływu.

 5. Promocja trwa od dnia 19 września 2022 roku i obowiązuje do odwołania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z promocją jest jej wskazany wyżej organizator. Jeśli podczas rejestracji uczestnictwa w promocji wyrażą Państwo dodatkowo zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez Geppart Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Płaska 64, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695596, NIP 8792694990, e-mail: biuro@geppart.pl. Wówczas podmioty te działają jako współadministratorzy. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną systemów komputerowych i telekomunikacyjnych organizatora.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje ponadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o „RODO”, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W sprawie realizacji Państwa uprawnień mogą się Państwo kontaktować z każdym administratorem.

Organizator przetwarzać będzie przekazane przez Państwa podczas rejestracji dane osobowe w związku z uczestnictwem przez Państwa w akcji promocyjnej, w związku z wyrażoną przez Państwa wolą uczestnictwa. Przekazanie adresu poczty elektronicznej poczytywane jest jako wyrażenie zgody na komunikowanie się w celach związanych z realizacją uprawnień z promocji za jego pomocą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla otrzymania korzyści płynących z uczestnictwa w promocji. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania przez Państwa zgody i następujący po tym okres 2 tygodni – jednakże w związku z otrzymaniem przez Państwa korzyści z tytułu uczestnictwa w promocji i związanymi z tym obowiązkami rachunkowymi, dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i ew. numeru identyfikacyjnego będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w chwili upływu tego terminu dane zostaną usunięte w czasie miesiąca od dnia ustania obowiązku ciążącego na administratorze.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkowo podczas rejestracji zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną innych informacji handlowych, to wówczas współadministrzatorzy przetwarzać będą Państwa dane w związku z tą zgodą na potrzeby realizacji swojego uzasadnionego interesu prawnego – promocji towarów i usług swoich oraz podmiotów powiązanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i następujący po tym okres 2 tygodni. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne, zaś odmowa wyrażenia zgody nie powoduje negatywnych konsekwencji dla uczestnika.