Zbiorniki na olej napędowy a przepisy

Posiadanie zbiornika na olej napędowy wiąże się z szeregiem formalności. Części z nich można na szczęście uniknąć. Zbiorniki do oleju napędowego należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego, jednak do pojemności 2500 L włącznie, objęte są formą dozoru technicznego uproszczonego, dzięki czemu do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Nie wymagają one również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Natomiast zbiorniki na paliwo o pojemności powyżej 2500 L objęte są formą dozoru technicznego „ograniczoną” co wiąże się ze zgłoszeniem urządzenia w lokalnej jednostce UDT. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Ponadto dozór ograniczony zbiorników do 5000 L wiąże się z opłatą roczną. Dodatkowo zbiorniki do 2500L nie podlegają kontrolom i rewizjom, zaś zbiorniki do paliwa powyżej 2500 L podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej.

Nasze zbiorniki produkowane są w Polsce pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Każdy zbiornik posiada:
  • dokumentację techniczno-ruchową
  • instrukcję obsługi zbiornika
  • opinię p.poż
  • instrukcję BHP
  • poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
  • deklarację Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011
  • certyfikat CE
  • konstrukcja dwupłaszczowego zbiornika zgodna jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 września 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.